En cette période particulière, proselect met un point d’honneur à assurer le même niveau de service que d’habitude. Afin de privilégier la distanciation sociale et la solidarité humaine, nous privilégions le télétravail. Nos Développeurs de Carrières et nos Développeurs d’Opportunités Commerciales sont joignables sur leurs GSM ou leurs adresses mails et seront ravis de répondre à vos questions. Vous retrouverez leurs coordonnées sur notre page d’accueil et sur la page « offres d’emploi ».
Contact ons

Gebruiksvoorwaarden

Verzamelen en bewaren van informatie

We verzamelen de persoonlijke en demografische gegevens die u ons wenst mee te delen. We verzamelen ook informatie over uw gebruik van onze sites en de zones van onze sites die u bezoekt. De verbindingsgegevens die hieruit voortvloeien, bevatten informatie die noodzakelijk is voor de analyse van het middelengebruik, de pechverhelpingsproblemen en een verbetering van de diensten.

Meedelen van informatie aan derden

We delen uw gegevens mee aan derden die ons helpen bij de levering van onze eigen producten en diensten. Deze derden mogen deze informatie voor geen enkele andere reden gebruiken dan om ons te helpen bij de levering van deze producten en diensten.

Wanneer u ons hiervoor de toelating gegeven heeft, kunnen we uw gegevens ook gebruiken om u te contacteren i.v.m. andere producten en diensten aangeboden door onze partners.

We delen de gegevens ook mee wanneer dit bij wet verplicht is. De informatie ingezameld op onze Sites wordt geheel of gedeeltelijk in België bewaard en is aan de Belgische wetgeving onderworpen.

We kunnen uw gegevens ook meedelen of verspreiden wanneer onze activiteit verkocht of overgenomen wordt.

Uw keuzes m.b.t. uw gegevens

U kan op eender welk moment uw persoonlijke gegevens raadplegen, verbeteren of verwijderen. Hiertoe volstaat het om aan te loggen op uw account, naar uw profiel te gaan en de noodzakelijke wijzigingen uit te voeren. We wissen uw persoonlijke gegevens, maar bewaren niettemin bepaalde verbindingsgegevens en bepaalde demografische en statistische informatie over u en we behouden op anonieme wijze een archiefkopie van uw informatie. Wanneer andere gebruikers van de Sites toegang gekregen hebben tot uw persoonlijke informatie, kunnen we deze informatie niet van hun systemen wissen.

Gebruiksvoorwaarden van de site

De website van proselect, hierna aangeduid door "de Site", wordt u aangeboden onder bepaalde gebruiksvoorwaarden die alle relaties tussen uzelf en de Site regelen.

Deze gebruiksvoorwaarden worden hieronder opgesomd en het gebruiken en/of raadplegen van deze Site heeft tot gevolg dat u automatisch en onvoorwaardelijk alle gebruiksvoorwaarden aanvaardt.

De Site behoudt zich het recht voor om de voorliggende Algemene Gebruiksvoorwaarden op eender welk moment te wijzigen en dit zonder voorafgaande kennisgeving of een recht op schadevergoeding. We raden u dan ook aan deze regelmatig te raadplegen.

Intellectuele eigendom

Het gebruik van deze Site verleent u geen enkel recht. Deze rechten blijven exclusief eigendom van proselect en haar partners.

Zo zijn alle teksten, foto’s, video’s, gegevens, affiches, logo’s, merken en andere elementen op de Site voorbehouden en beschermd door het recht op intellectuele eigendom, meer bepaald de auteursrechten, naburige rechten en het merkenrecht. Hierdoor en in overeenstemming met de Codex over de Intellectuele Eigendom is enkel het gebruik voor privé-doeleinden in een familiale kring toegestaan en wordt elk ander gebruik beschouwd als vervalsing of namaak en/of een inbreuk op de naburige rechten en wordt dan ook bestraft volgens de voormelde Codex.

Bijgevolg kan u op geen enkele wijze één van de elementen op de Site en/of de Site zelf geheel of gedeeltelijk reproduceren, weergeven, verspreiden, commercialiseren, wijzigen, afstaan zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van proselect. Elk onwettig gebruik van de Site in zijn geheel of gedeeltelijk (piraterij, vervalsing, enz.) kan aanleiding geven tot gerechtelijke vervolging.

Eventuele links naar andere sites van derden

De Site kan hypertext links bevatten waarmee u toegang krijgt tot andere websites die door derden en niet door proselect opgesteld en beheerd worden. proselect kan onder geen enkel beding, rechtstreeks of onrechtstreeks, aansprakelijk en/of verantwoordelijk gesteld worden wanneer deze sites van derden zowel de Belgische als Europese wettelijke en reglementaire bepalingen niet naleven die nu gelden of in de toekomst van kracht zullen zijn. Hetzelfde geldt voor de gevolgen van deze niet-naleving.

Garanties

Onder voorbehoud van de toepasselijke reglementaire bepalingen erkent en aanvaardt u uitdrukkelijk dat: de Site u als dusdanig geleverd wordt, toegankelijk is in functie van de beschikbaarheid en zonder eender welke uitdrukkelijke of impliciete garantie vanwege proselect en dat u deze gebruikt op eigen risico en gevaar, op eigen verantwoordelijkheid.

proselect garandeert niet dat (i) de Site, de inhoud en voorgestelde producten volkomen in overeenstemming zullen zijn met uw verwachtingen, (ii) de Site ononderbroken zal werken en volkomen vrij zal zijn van fouten, dat deze onderbrekingen of fouten opgelost zullen worden, (iii) de Site geen enkel virus zal bevatten. Al het materiaal dat gedownload en/of op eender welke andere wijze verkregen werd tijdens het gebruik van de Site, wordt gebruikt op eigen risico en gevaar en proselect zal op geen enkele wijze verantwoordelijk en/of aansprakelijk zijn voor de beschadiging van of gegevensverlies op uw computer. Geen enkele raad en/of informatie, ongeacht of deze mondeling of schriftelijk is, die u van proselect of tijdens het gebruik van de Site kreeg, kunnen aanleiding geven tot eender welke garantie die niet uitdrukkelijk in de voorliggende voorwaarden opgenomen is.

Beperking van de verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid

Onder voorbehoud van de geldende wettelijke of reglementaire bepalingen kan proselect niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gesteld worden voor eender welke rechtstreekse of onrechtstreekse schade zoals onder meer, maar niet beperkt tot, verlies van winst, klanten, gegevens, onlichamelijke goederen die kunnen voortvloeien uit het gebruik van of de onmogelijkheid om de Site te gebruiken, en meer in het algemeen elk evenement dat verband houdt met de Site en/of eender welke site van derden. De verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid van proselect speelt niet bij een volledige of gedeeltelijke piraterij van de Site en de schade die deze piraterij bij u of een derde zou kunnen veroorzaken.

Sluiten of opschorten van de Site

proselect behoudt zich de mogelijkheid voor om, wanneer ze dit wenst, de Site, geheel of gedeeltelijk, te wijzigen, tijdelijk of permanent te onderbreken, en dit zonder voorafgaande kennisgeving of een recht op schadevergoeding. proselect kan onder geen enkel beding verantwoordelijk/aansprakelijk zijn tegenover u of een derde voor eender welke wijziging, onderbreking of opschorting van de Site.

Toepasselijk recht - Geschillen

De Site is onderworpen aan het Belgische recht en ingeval van geschillen zullen enkel de rechtbanken van Luik bevoegd zijn.

Algemene voorwaarden.
Powered by HEYNEN.biz